Su ve

Üniversitemiz, kendi su kaynaklarını kullanan ve suyun tekrar kullanımını önemseyen bir kurum olarak su yönetimi konusunda faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. Bu bağlamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi aşağıda yer alan politikaları belirlemiş ve bu bağlamda adımlar atmaya devam etmektedir.

SU YÖNETİM POLİTİKASI

Sürdürülebilir üretim ve tüketim bilincinin geliştirilmesi, geleneksel ve yenilikçi bakış açılarının harmanlanması ve yerelden uluslararası arenaya farklı düzeylerde gereken politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak devletlerin, uluslararası kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden ve gütmeyen tüm kurumların ve bilimin merkezi olan üniversitelerin ortak sorumluluğudur. 

Azalan su kaynaklarının geri dönülemez sonuçlarının farkında olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bahse konu ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaç edinmiş bütüncül bir politika mentorlüğünde gerek kampüs içerisinde uygulanan politikalar gerek paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürülebilir bir gelecek için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında temiz su ve sanitasyon ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.
 

Temel Değerler

Üniversitenin su yönetim politikasının dayandığı temel değerleri şunlardır:

 1. Sürdürülebilir Kalkınma: Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden günümüz neslinin ihtiyaçlarını karşılayabilme bilincinin geliştirilmesini temsil etmektedir.
 2. Sürdürülebilir Kampüs Uygulamaları ve Doğayı Koruma Sorumluluğu: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çevre dostu yeşil kampüs uygulamalarını planlamayı, uygulamayı, takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi temsil etmektedir.
 3. Hedef Belirleme: Tüm paydaşların ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliği öncelikli hedef olarak benimsemesi ve küresel su yönetimi kapsamında hedefler belirleyerek bu hedeflerin daimi takipçisi olmalarını temsil etmektedir.
 4. Farkındalık: İşbirliğinin yaratacağı katma değerin önem ve gerekliliğinin vurgulanması için farkındalık ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve sürdürülebilir çevre bilincinin desteklenmesine yönelik projeler geliştirilmesini temsil etmektedir.
 5. İşbirliği: Sürdürülebilir kalkınma bilincinin yerleşmesi ve küresel su yönetiminin desteklenmesi için toplumu meydana getiren yerel ve küresel tüm paydaşlarla işbirliği gerçekleştirilmesini temsil etmektedir.
 6. Evrensellik ve Güncellik: Sürdürülebilir su yönetimi politikaları ile ilgili güncel bilginin ve çalışmaların sürekli takip edilmesini ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarına dahiliyetini temsil etmektedir.
 7. Sorumlu Üretim ve Tüketim Bilinci: Kaynakları üretme ve tüketme biçimlerinin dönüşümü suretiyle ekolojik ayak izinin azaltılmasını temsil etmektedir.

Su Yönetim Stratejisi

Bu değerler etrafında şekillenen su yönetim politikasının temel taşları şunlardır:

Su yönetimi politikasının geliştirilmesi konusunda uluslararası ve ulusal gerekliliklerimiz rehberliğinde üniversite yönetimi, öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz, uluslararası ve ulusal kamu kuruluşları, özel ve tüzel işletmeler, yerel ve bölgesel yönetimler, su tedarikçileri, sanayi ve tarım kesimleri, tüketiciler, çevreciler,
sivil toplum örgütleri ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliği ve aktif katılımının özendirilmesi, 

Su yönetimi politikasına yukarıda tanımlanan iç ve dış paydaşların düzenli ve sistematik olarak katkı sağladığı bir sistemin tesis edilmesi, alınan kararlar hakkında bilgilendirmeler yapılarak paydaşların dinamik bir iletişim sistemine dahil edilmesi,

Su yönetimi politikasının Dünya üniversitelerinin ve ulusal/ uluslararası kurumların iyi uygulama örneklerinin incelenmesi yoluyla düzenli olarak güncellenmesi,

Su kaynaklarının, sürdürülebilir koruma-kullanım prensipleri çerçevesinde kullanması için çsu kalitesi, sulara boşaltılan tehlikeli maddelerin önlenmesi, su ekosistemlerinin korunması (balık, kabuklu deniz canlıları), yeraltı sularının korunması, kentsel atık suların arıtılması gibi su kaynakları yönetiminin temel konuları dahilinde bir yönetim planının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve sürekli geliştirilmesi,

Sürdürülebilir kampüs yönetimi kapsamında kampüs alanlarında etkin su yönetimi ilkeleri dahilinde su  kullanımının  ekonomik  analizi,  atık  su  ve   yağmur   suyu   yönetimi,   kentsel peyzaj elemanı olarak sucul ekosistemlerin geliştirilmesi konusunda teknik altyapının tesisi ve sürekli gelişimi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

Yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki su sorunlarına yönelik farkındalığı arttırmak ve sürdürülebilir su yönetimine ve su politikalarına katkıda bulunmak üzere bilimsel bilgiye dayanan su politikalarının geliştirilmesi için araştırma, geliştirme, eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
Kurumlar arası araştırma ekçeşplerinin iş birliğini destekleyerek disiplinler arası su araştırmaları yürütülmesini desteklemek,

Kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımı, su verimliliği, kullanımı ve arıltılması, projelerin ekonomik analizi ve karar destek sistemleri gibi konuları kapsayan sürdürülebilir su yönetimi için danışmanlık sisteminin kurulması,
Su Yönetim Politikasının Hedefleri 

 1. Atık su ve yağmur suyu yönetimi konusunda projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek,
 2. Kanalizasyon atıklarının tarımda kullanılması üzerine projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek,
 3. Su ekosistemlerinin korunması için çalışmalar yapmak.
 4. Yeraltı sularının korumaya yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek,
 5. Yeraltı sularının yanlış kullanılmasını önlemek için çalışmalar yapmak
 6. Suyun yeniden kullanılması ile ilgili Projelere yönelik öz kaynak desteğini artırmak.
 7. VASKİ ile görüşmeler yaparak atık yönetimi uygulamaları ile ilgili protokoller yapmak
 8. İlgili STÖ’ler ile atık yönetimi ile ilgili farkındalık oluşmak için düzenli paneller, toplantılar yapmak 
 9. Atık yönetimi ile ilgili yerel yönetimler ile görüşmeler yaparak, projeler üretmek
 10. İç ve dış paydaşların aktif katılım sağladığı sistematik bir iletişim sistemi tesis etmek,
 11. Ulusal/ uluslararası kurumların iyi uygulama örneklerinin incelenmesi yoluyla etkin su yönetimi projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek,
 12. Su yönetimi politikasının tesisi için yerel, ulusal ve uluslararası paydaş sayısını arttırmak
 13. Sürdürülebilir kampüs çalışmaları doğrultusunda su kalitesini arttırmak, sulara boşaltılan tehlikeli maddelerin önlenmesi ve atık suların arıtılması gibi konularda projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek,
 14. Düzenli olarak su kullanımının ekonomik analizini yapmak,
 15. Kentsel peyzaj elemanı olarak sucul ekosistemlerin geliştirilmesi konusunda teknik altyapının tesisi ve sürekli gelişimi için projeler geliştirmek, uygulamak ve izlemek,
 16. Kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımı, su verimliliği, kullanımı ve arılatılması, projelerin ekonomik analizi ve karar destek sistemleri gibi konularda kamu ve özel kurumlara danışmanlık vermek
 17. Van Gölünün koruması için eylem planları hazırlamak
 18. Van Gölü koruma kanununun çıkarılması için lobi çalışmaları yapmak
 19. Van Gölü’nün korunması için çeşitli projeler hazırlamak, uygulamak ve izlemek
 20. Sulak alanların korunması için projeler hazırlamak , uygulamak ve izlemek
 21. Endemik bir tür olan İnci Kefalinin koruması için kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
 22. Su yönetiminde uygulanan projelerde teknolojik alt yapının özendirilmesini sağlamak
 23. Akademisyenlerin özellikle su yönetimi ile ilgili projeler hazırlaması için özendirmek
 24. Sürdürülebilir su yönetimi ve su politikaları konusunun akademik ders olarak yer alması için çalışmalar yapmak

Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.