Atık Yönetimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürdürülebilir kampüs çalışmaları doğrultusunda su kalitesini arttırmak, sulara boşaltılan tehlikeli maddelerin önlenmesi ve atık suların arıtılması gibi konularda projeler uygulamaktadır. Bu anlamda kullanılan sistemleri ile ilgili olarak yenileme programları yürütülmektedir.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim bilincinin geliştirilmesi, geleneksel ve yenilikçi bakış açılarının harmanlanması ve yerelden uluslararası arenaya farklı düzeylerde gereken politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak devletlerin, uluslararası kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden ve gütmeyen tüm kurumların ve bilimin merkezi olan üniversitelerin ortak sorumluluğudur.

Azalan su kaynaklarının geri dönülemez sonuçlarının farkında olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bahse konu ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaç edinmiş bütüncül bir politika mentorlüğünde gerek kampüs içerisinde uygulanan politikalar gerek paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürülebilir bir gelecek için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında temiz su ve sanitasyon ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemizde kirli suyun su sistemine girmesini önleyecek süreçler sistemler bulunmaktadır. 

Ayrıca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi aşağıda yer alan Atık Yönetim Politikalarını belirlemiş ve buna uygun şekilde faaliyetleri yürütmektedir.

ATIK YÖNETİM POLİTİKASI

Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimini ifade eder.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, atık yönetimi politikası ile atık oluşumunun azaltılması, atıkların geri dönüşümü ile yeniden kullanılmasının sağlanması, bu yollarla doğal kaynak kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir atık yönetiminin oluşturulması amaçlamaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bu amaçla tedbirler ve teşvikler oluşturarak belirlediği politikaların uygulanmasını sağlar.

Temel Değerler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitenin Atık Yönetimi ve Çevreye Zararlı Ürünlerin Azaltılması Politikasının dayandığı temel değerler;

 1. İnsanlığa Hizmet: Üniversite yürüttüğü faaliyetler ve topluma verdiği mesajlar ile insanlığa katkıda bulunur.
 2. Doğayı Koruma Sorumluluğu: Üniversite çevresini doğrudan etkileyen ve çevresinden de doğrudan etkilenen bir kurumdur. Çevresinin kaliteli ve sürdürülebilir olması için çalışmak her bireyin olduğu gibi üniversiteler için de bir sosyal sorumluluktur.
 3. Çevre Bilinci Oluşturma: Üniversite genç nesilleri eğiterek onların da gelecek nesillere bu bilgileri aktarmasını ve yaşanılabilir bir çevrenin sürdürülebilmesini hedefler.
 4. Farkındalık Oluşturma: Üniversite yaptığı etkinliklerle toplumun dikkatini çekerek farkındalık yaratmaya çalışır.
 5. Topluma Hizmet: Üniversite verdiği eğitimlerle çevreye duyarlı vatandaşlar yetiştirir.

Atık Yönetimi ve Çevreye Zararlı Ürünlerin Azaltılması Politikasının Stratejisi:

Bu değerler etrafında şekillenen Atık Yönetimi ve Çevreye Zararlı Ürünlerin Azaltılması Politika stratejisinin temel taşları şunlardır:

Atık yönetimi stratejisi toplanan geribildirimlerle, dünya üniversitelerinden ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından edinilen iyi örneklerle ve devletin belirlediği atık yönetimi yönergeleriyle güncellenir, görüşülüp değerlendirilir ve karara bağlanır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde idari/akademik/sosyal faaliyetler sonucu oluşabilecek atıklar belirlenir ve uygun şekilde ayrıştırma ve geri dönüşüme kazandırma için planlama yapılır.

Üniversite atık yönetimi stratejisinde belirlenen uygulamalar için planlama ve ihtiyaç analizi yapılarak bütçe belirler.

Atık yönetimi amacıyla Üniversite bünyesinde yapılması planlanan her süreç için “PUKÖ döngüsü” planla-uygula-kontrol et-önlem al döngüsü esas alınarak planlama yapılır.

Üniversite, kampüslerinde sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanması ve sürdürülmesi ile faaliyetlerinde gerekli özenin gösterilmesi yoluyla hastalıkların önlenmesinde kararlıdır.

Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşüme kazandırılması ve bertarafı için yapılacak uygulamalarda ilgili teknolojik gelişmeler takip edilerek uygun yöntemler belirlenerek aksiyon alınır.

Atıkların kaynağında azaltılması amacı ile seçilecek malzemeler, sistemler ve yöntemlerde verimlilik arttırıcı uygulamalar tercih edilecek, atık malzemeler azaltılır.

Atıkların doğrudan veya dolaylı olarak doğaya verilmesinin önlenir, atıklar kaynağında ayrıştırılarak toplanır, üniversite dışına güvenli bir şekilde taşınarak bertarafı sağlanır.

Üniversite düzenlediği bilimsel ve sosyal etkinliklerde atık yönetimi konusunda belirlediği strateji ve uygulamaları bünyesinde bulundurduğu personele ve öğrencilerine gerekli eğitimleri vererek bu stratejisini destekler. Bu konuda aldığı kararlara uyulmaması durumunda uygulayacağı yaptırımları açıkça ilan eder.

Atık Yönetimi ve Çevreye Zararlı Ürünlerin Azaltılması Politikasının Hedefleri:
 1. Atıkların azaltılarak, geri dönüşümünün özendirilmesini sağlamak.
 2. Sürdürülebilir Çevre bilinci geliştirmek.
 3. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak.
 4. Doğaya bırakılan atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda etkinlikler düzenlemek
 5. Canlı türlerinin hepsinin temiz bir çevrede uyum içinde yaşama hakkı olduğunu anlatmak
 6. Atık geri dönüşümü ve atıkların azaltılması ile ilgili etkinlikler düzenleyerek farkındalık yaratmak
 7. Çevre konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler ile örnek bir üniversite olmak.
 8. Atık üreten endüstrilerde daha temiz teknolojiler geliştirmek için akademik çalışmaları özendirmek
 9. Kampüs alanı içerisinde temiz teknolojileri kullanarak üretilen atık miktarını minimize etmek,
 10. Endüstrilerin ambalaj kullanımını en aza indirmek için teknolojik tabanlı projeler için iş birliği yapmak


Bu hedeflerin gerçekleşme derecesini izlemek için göstergeler oluşturulur. Gerçekleşme yüzdeleri tespit edilir, düzeltici ve iyileştirici önlemler alınır.